Individuell varmvattenmätning

Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott hos er ekonomiska förvaltare. Förbrukningen för tre månader kommer som en separat post på avinerna följande kvartal.

Vid frågor kring debiteringen kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Förvaltning i Östersund AB på:

  E-post: kundtjanst@rbekonomi.se
alt: www.rbekonomi.se/kontakt

Misstänker ni däremot fel på mätaren så kontaktar ni Minol direkt på:
Tel: 040-411 999.

Installationer som bidrar till ett hållbart samhälle.

Nockebylunden är ett lågenergihus vilket innebär att varje hushåll har individuell mätning och debitering av tappvarmvatten. Genom en individuell uppföljning kan det enskilda hushållet få bättre kontroll över sin egen energianvändning. Tjänsten för energimätning faktureras bostadsföreningen. Detsamma gäller tjänsten för väderprognosstyrning.
Väderprognosstyrning innebär att värmeanläggningen regleras med hjälp av data från detaljerade, lokala väderprognoser i stället för en lokal temperaturmätare. Hänsyn tas till såväl temperatur, fukt och vind och denna lösning gör att systemet kan arbeta jämnare vilket i sin tur ger en besparing på inköpt energi. Nämnda installationerna ingår JMs tekniska plattform för alla våra projekt.

Det är ett aktivt beslut för att klara BBRs krav på energianvändning samt ger det reducerade driftskostnader.