Ombyggnad & reparation

Regler vid ombyggnad och reparation av lägenhet i Brf Nockebylunden.

Som framgår av stadgarna i Brf Nockebylunden får inte Bostadsrättshavaren utan styrelsens godkännande utföra åtgärder som innefattar

1.       Ingrepp i bärande konstruktion

2.       Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten

3.       Annan väsentlig förändring av lägenheten

4.       Ändring eller annan påverkan på befintlig ventilation

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Installationer så som markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner, etc. får monteras på husets utsida endas efter styrelsens godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana installationer. Om det behövs för husets underhåll och skötsel eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavare skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera installationen.

För att inhämta styrelsens godkännande enligt ovan kommer att begäras fackmannamässig ritning och beskrivning av den ombyggnad som planeras. I förekommande fall kan också bygglov krävas innan styrelsen kan besluta om önskad åtgärd.

Vid utflyttning från lägenhet skall, i det fall några större ombyggnationer skett i lägenheten, styrelsen kontaktas för att beredas tillfälle att besiktiga lägenheten.