Årsstämma 2022 (11 maj 18:00)

Styrelsen för Brf Nockebylunden kallar härmed till ordinarie föreningsstämma 2022

Tid: onsdag den 11 maj 2022, kl. 18.00

Plats: Sankta Birgitta kyrka, Nockeby kyrkväg 47

1. Stämmans öppnande

2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/justering av röstlängd

3. Val av ordförande vid stämman

4. Anmälan om ordförandes val av sekreterare vid stämman

5. Fastställande av dagordning

6. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

7. Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

11. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

13. Beslut om arvode till styrelsen, valberedning och revisorer

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15. Val av revisorer och suppleant

16. Beslut om arvode till valberedning

17. Val av valberedning

18. Motioner och propositioner

19. Övriga frågor

20. Avslutning

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt på föreningens hemsida. Kontakta styrelsen om du vill ha en printad version av årsredovisningen.

/Styrelsen

Bifogade filer